REGULAMIN SERWISU RODO

Regulamin platformy mProfi dla Użytkownika Konta
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
 1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez COMVERGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych oraz usług odpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.mprofi.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
§ 1 Definicje
 1.Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy stanowiący własność Usługodawcy przy pomocy którego Usługodawca, na podstawie umowy z Użytkownikiem konta, przesyła i odbiera wiadomości do i od odbiorców korzystających z programu.
 2.Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika Konta podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Serwisie Internetowym.
 3.Kanał - oznacza typ wiadomości SMS wysyłanej w ramach usługi Wysyłka i odbiór SMS, warunkujący sposób prezentacji numeru nadawcy, jaki widoczny jest dla odbiorcy wiadomości.
 4.Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.Konto - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika Konta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika Konta.
 6.Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika Konta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta w Serwisie Internetowym.
 7.Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8.Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9.Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 10.Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika Konta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 11.Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.mProfi.pl.
 12.Usługodawca - oznacza COMVERGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-661), ul. Wita Stwosza 28a, NIP: 5213285986, REGON: 015656980, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197766, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych; e-mail: kontakt@mprofi.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 13.Użytkownik Konta - oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1.Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2.Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 4.Informacje w zakresie usług odpłatnych znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5.Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkownika Konta lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
§ 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego
 1.Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika Konta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2.Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3.Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 4.W celu założenia Konta w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika Konta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5.Użytkownik Konta, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.
 6.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Konta, treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Konta Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7.Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkownika Konta przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownik Konta powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika Konta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
§ 4 Rejestracja
 1.W celu utworzenia Konta, Użytkownik Konta obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest konieczna w celu korzystania z usług płatnych określonych w §5.
 2.W celu Rejestracji, Użytkownik Konta powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik Konta ustala indywidualne Hasło.
 3.Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
 a)Użytkownik Konta powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
 b)Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika Konta i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik Konta jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
 c)Użytkownik Konta powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
 d)Użytkownik Konta oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika Konta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta;
 e)Użytkownik Konta powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi konta, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 4.Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
 a)przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika Konta postanowień Regulaminu;
 b)upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika Konta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika Konta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta.
 5.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik Konta otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na Stronę Internetową Serwisu, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Użytkownik Konta uzyskuje możliwość dostępu do Konta i usług udostępnianych w ramach Konta.
 6.Użytkownik Konta zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik Konta ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
 7.Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownik Konta zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
§ 5 Usługi
 1.Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników konta usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2.Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników konta, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 a)Prowadzenie Konta;
 b)Wysyłanie zapytań do Usługodawcy.
 3.Usługa Prowadzenie Konta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.
 4.Usługa Wysyłanie zapytań do Usługodawcy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.
 5.Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników konta, drogą elektroniczną usługi odpłatne:
 a)Wysyłka i odbiór SMS;
 b)Wysyłka i odbiór wiadomości na Aplikację Mobilną;
 6.Do skorzystania z usług odpłatnych, Użytkownik Konta musi posiadać Konto.
 7.Usługa odpłatna Wysyłka i odbiór SMS polega na wysyłaniu i odbiorze przez Usługodawcę w imieniu Użytkownika Konta wiadomości SMS, o określonych przez Użytkownika Konta cechach (w szczególności treści, czasie wysyłki, Kanale, a także grupie odbiorców). Wybór treści, czasu wysyłki, Kanału i grupy odbiorców, jak też zawarcie umowy na świadczenie przez Usługodawcę usług odpłatnych następuje przy pomocy dedykowanego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
 8.Usługa odpłatna Wysyłka i odbiór wiadomości na Aplikację Mobilną, polega na wysyłaniu i odbiorze przez Usługodawcę w imieniu Użytkownika Konta wiadomości tekstowej, o określonych przez Użytkownika Konta cechach (w szczególności treści, czasie wysyłki, a także grupie odbiorców). Wiadomość zostanie udostępniona wszystkim odbiorcom posiadającym urządzenie elektroniczne z zainstalowaną, aktywną Aplikację Mobilną. Wybór treści, czasu wysyłki i grupy odbiorców, jak też zawarcie umowy na świadczenie przez Usługodawcę usług odpłatnych następuje przy pomocy dedykowanego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
 9.Rezygnacja z usług świadczonych przez Usługodawcę, możliwa jest w każdej chwili i następuje zgodnie z postanowieniami §8 lub §13.
 10.Użytkownik Konta może tworzyć grupy odbiorców do których będą wysyłane wiadomości w ramach usług Wysyłka i odbiór SMS oraz Wysyłka i odbiór wiadomości na Aplikację Mobilną, dzięki funkcjonalności Lista Kontaktów. Dodanie odbiorcy do grupy następuje w ramach dedykowanego formularza na Stronie Internetowej Serwisu, dostępnego w ramach Konta.
 11.Użytkownik Konta może określić grupę odbiorców do których będą wysyłane wiadomości w ramach usług Wysyłka i odbiór SMS oraz Wysyłka i odbiór wiadomości na Aplikację Mobilną, poprzez przesłanie do Usługodawcy danych kontaktowych odbiorców w formie pliku CSV, przy pomocy dedykowanego formularza na Stronie Internetowej Serwisu, dostępnego w ramach Konta.
 Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Serwisu wytyczne dotyczące konfiguracji pliku CSV, po zastosowaniu których plik będzie umożliwiał prawidłową wysyłkę wiadomości.
 12.Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług, w przypadku działania przez Użytkownika Konta na szkodę Usługodawcy lub innego Użytkownika Konta, naruszenia przez Użytkownika Konta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika Konta zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta i usług świadczonych przez Usługodawcę z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta . Usługodawca zawiadamia Użytkownika Konta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika Konta w formularzu rejestracyjnym.
 13.Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkownika Konta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 14.Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§ 6 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień
 1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych opisanych w §5 ust. 5, stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy świadczenia usług odpłatnych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkownika Konta.
 2.Użytkownik Konta może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3.Użytkownik Konta przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej.
 4.Użytkownik Konta składa zamówienie, wybierając usługę odpłatną, którą jest zainteresowany i wysyłając do Usługodawcy wypełniony formularz zamówienia. Następnie Usługodawca przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika Konta podczas rejestracji potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej drogą elektroniczną.
 5.Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
 6.Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika Konta.
 7.Realizacja usługi odpłatnej dokonana zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika Konta i oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Konta.
 8.Użytkownik Konta może dokonać płatności za usługi odpłatne świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę wyłącznie przy użyciu środków pieniężnych wpłaconych na swoje Konto.
 9.Użytkownik Konta w celu dokonania wpłaty środków pieniężnych na swoje Konto wybiera polecenie "Doładuj", zamieszczone w panelu Konta. Następnie Użytkownik Konta określa kwotę, którą chce zasilić Konto, określoną w złotych polskich i wybiera polecenie "Doładuj", po wyborze którego Użytkownik Konta ma możliwość dokonania płatności.
 10.Użytkownik Konta dokonuje płatności w celu zasilenia Konta środkami pieniężnymi przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (realizacja zasilenia Konta środkami pieniężnymi nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu z systemu platnosci.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).
 11.Po dokonaniu wpłaty Usługodawca przesyła Użytkownikowi Konta na adres elektroniczny potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych na Konto.
 12.Usługodawca udostępnia w ramach Konta fakturę VAT, obejmującą dokonane przez Użytkownika Konta zasilenie Konta środkami pieniężnymi.
§ 7 Reklamacje
 1.Użytkownik Konta może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik Konta winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika Konta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2.Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§ 8 Odstąpienie od Umowy
 1.Użytkownik będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2.Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3.Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4.W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
 5.Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6.Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
§ 9 Odpowiedzialność Użytkownika Konta w zakresie korzystania z usług
 1.Użytkownik Konta, zawierając umowę na świadczenie usług płatnych i przekazując Usługodawcy treści do wysyłki oświadcza, że:
 a)jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na rozpowszechniane przezeń treści;
 b)rozpowszechnianie w ramach usług płatnych danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 c)wyraża zgodę na wgląd do rozpowszechnianych treści przez Usługodawcę.
 d)wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2.Użytkownik Konta nie jest uprawniony do przekazywania w ramach usług płatnych danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody.
 3.Zabronione jest rozpowszechnianie przez Użytkowników konta w ramach usług płatnych treści, które mogłyby w szczególności:
 a)być rozpowszechniane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 b)naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 c)posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
 d)zawierać nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd oznaczenie nadawcy wiadomości;
 e)być wysyłane do odbiorców, którzy nie wyrazili wymaganej przepisami prawa zgody na ich otrzymywanie;
 f)powodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 g)pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
 h)naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
§ 10 Odpowiedzialność
 1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Konta, w szczególności za utratę przez Użytkownika Konta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika Konta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
 3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika Konta, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4.Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 11 Dane osobowe i pliki „Cookies”
 1.Administratorem danych osobowych Użytkownika Konta przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
 2.Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3.Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta.
 4.Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5.Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik Konta naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika Konta.
 6.Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników konta traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 7.Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników konta innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika Konta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników konta przepisów prawa.
 8.Usługodawca za wyraźną zgodą Użytkownika Konta może przekazać dane osobowe Użytkownika Konta, w zakresie niezbędnym dla realizacji usług firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, jeżeli Użytkownik Konta dokonał wyboru płatności poprzez system płatności PayU. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 9.Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników konta. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników konta.
 10.Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników konta ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika Konta.
 11.Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników konta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika Konta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników konta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników konta.
 12.Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
 a)zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników konta;
 b)weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
 c)zbierania danych statystycznych.
 13.Każdy Użytkownik Konta może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.
§ 12 Rozwiązanie umowy
 1.Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2.Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika Konta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika Konta podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 3.Użytkownik Konta, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
 2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
 3.Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik Konta zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy konta na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną, zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4.Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik Konta nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13.
 5.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6.Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.